Sākumlapa
Jaunumi
Piedāvājums
Vēsture
Hronoloģija
Bilžu galerija
Saites

d

M?su adrese:
St?merienas pils
Vecst?meriena,
St?merienas pagasts,
Gulbenes novads
LV-4406
Latvija

T?lru?i: -

e-pasts:
-

K? nok??t?
St?merienas pils atrodas nepilnus 200 km no R?gas.

Vis?tr?k to var sasniegt, braucot pa Vidzemes šoseju (A2) l?dz Smiltenes pagriezienam, tad, nogriežoties uz Gulbeni pa autoce?u P27. No Gulbenes ce?š j?turpina pa Balvu šoseju (P35) l?dz St?merienas pagriezienam, tad j?nogriežas pa kreisi . P?c apm?ram 2,6 km J?s b?siet St?merien?!

film izle

Izmantojot sabiedrisko transportu (autobusu maršruti R?ga – Balvi, R?ga- Baltinava, R?ga – Vi?aka, R?ga – Ž?guri, Valmiera – R?zekne, C?sis – K?rsava, Gulbene- Al?ksne, Gulbene – Daugavpils u.c.) , iesp?jams nok??t vien?gi l?dz St?merienas pagriezienam. Autobusu kust?bas sarakstu skat. www.1188.lv

Stamerien? iesp?jams nok??t ar?, braucot Gulbenes – Al?ksnes šaursliežu vilcien?, bet j??em v?r?, ka dzelzce?a stacija atrodas nepilnu 3 km att?lum? no pils. Kust?bas sarakstu skat. www.banitis.lv


Atbalstajoin.lv